سامانه استخدام دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
رشته فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباطات و عملیات
قابل توجه متقاضیان استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد( فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباطات ) که اسامی انان جزء پذیرفته شدگان لحاظ گردیده می بایست مدارک به گزینش ارائه نمایند ادامه خبر مراجعه کنید
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
زمان و مکان مصاحبه رشته بهداشتی ازمون شرکتی
زمان و مکان مصاحبه رشته بهداشتی ازمون شرکتی برای دیدن لیست و مدارک به ادامه خبر مراجعه نمائید
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
اعلام نتايج سه برابر رشته های بهداشتی
اعلام نتایج سه برابر رشته های بهداشتی به ادامه خبر مراجعه نمائید
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
اعلام نتایج نهایی رشته پذیرش و منشیگری
اعلام نتایج نهایی رشته پذیرش و منشیگری به ادامه خبر مراجعه نمائید
  تاریخ انتشار : 1396/02/25 ادامه خبر
زمان و مکان مصاحبه رشته پذیرش و منشی گری
زمان و مکان مصاحبه رشته پذیرش و منشی گری خانم ها روز پنج شنبه 96/02/21 و آقایان روز شنبه 93/02/23
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
زمان و مکان مصاحبه رشته خدمات آقایان
زمان و مکان مصاحبه رشته خدمات آقا روز چهار شنبه 96/02/20
  تاریخ انتشار : ادامه خبر
123
بالا