خرید سریال

ثبت نام در آزمون

ورود داوطلبین

سوالات متداول

آرشیو

آزمون های استخدامی

پیمانی


تاریخ انتشار:0000/00/00

شناسایی نیرو بصورت شرکتی


تاریخ انتشار:1398/02/30

فراخوان پذیرش نیرو بصورت قراردادی


تاریخ انتشار:1398/02/30

بکارگیری نیروی خرید خدمت ماما (شرکتی)


تاریخ انتشار:1397/08/13

آزمون استخدامی شرکتی


تاریخ انتشار:1397/08/12

پذیرش دانش آموز بهورزی


تاریخ انتشار:1397/05/17

جذب نیروی شرکتی ماما


تاریخ انتشار:1396/12/27

جذب نگهبان بصورت خرید خدمت شرکتی


تاریخ انتشار:1396/11/30

جذب نیروی کمک پرستاری بصورت شرکتی


تاریخ انتشار:1396/11/16

جذب نيرو بصورت شرکتي


تاریخ انتشار:

فراخوان نیروی شرکتی خدماتی بجستان


تاریخ انتشار:1395/09/21

استخدام پیمانی


تاریخ انتشار:1397/08/12

.